REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

POD NAZWĄ "Loteria Urodzinowa MILA"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "Loteria Urodzinowa MILA" (zwana "Loterią").

2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Justpoint spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-828), przy ulicy Mińskiej 65/207, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000340627, NIP 1132781584, REGON 142096197 (zwana dalej "Organizatorem").

3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej "Regulaminem"), zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471).

4. Loteria zaczyna się w dniu 18.01.2017 roku, a kończy w dniu 20.06.2017 roku. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

5. Loteria prowadzona jest na terenie całej Polski w sklepach sieci MILA (zwanych dalej "Sklepami"). Lista Sklepów dostępna jest na stronie internetowej www.mila.pl.

6. Sprzedaż produktów uprawniających do udziału w Loterii odbywa się w dniach od 18.01.2017 roku do 14.02.2017 roku. Sprzedażą promocyjną objęte są dowolne produkty dostępne w Sklepach ("Produkty Promocyjne") z wyłączeniem: produktów tytoniowych, napojów alkoholowych, kart do telefonu typu pre-paid, doładowań telefonów, doładowań energetycznych, transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon, gaz.

7. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po terminie określonym w pkt 6 Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

8. Dane osobowe Uczestników Loterii są pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia Loterii. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - Justpoint spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-828), przy ulicy ul. Mińskiej 65/207. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII

9. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terenie Polski, które spełnią warunki pkt 12 Regulaminu.

10. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Mila S.A. (dawniej "market-Detal" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna) ul. Świętokrzyska 22, 87-100 Inowrocław, oraz członków ich najbliższej rodziny. Przez "członków najbliższej rodziny" rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

11. Loteria jest podzielona na cztery etapy (zwane dalej "Etapami"):

a. Etap I: od dnia 18.01.2017 roku do 24.01.2017 roku,

b. Etap II: od dnia 25.01.2017 roku do 31.01.2017 roku,

c. Etap III: od dnia 01.02.2017 roku do 07.02.2017 roku,

d. Etap IV: od dnia 08.02.2017 roku do 14.02.2017 roku.

12. Aby zostać Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej "Uczestnikiem") należy w terminie od dnia 18.01.2017 roku do dnia 14.02.2017 roku spełnić łącznie następujące warunki:

a. dokonać w wybranym Sklepie jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za kwotę nie mniejszą niż 35 zł brutto (zwany dalej "Zakupem promocyjnym"). Zakup promocyjny musi być udokumentowany na jednym dowodzie zakupu (paragon fiskalny lub faktura wystawiona wyłącznie na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej),

b. dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii (zwanego dalej "Zgłoszeniem") w sposób określony w pkt 14 Regulaminu, nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu promocyjnego.

13. Uczestnik jest zobowiązany zachować w Loterii dowód Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura wystawiona wyłącznie na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na dowodzie Zakupu promocyjnego nie może być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W Loterii nie można brać udziału na podstawie zakupu udokumentowanego na fakturze wystawionej na osobę prawną, osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.

14. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii, dla swej ważności i skuteczności, wymaga:

a. przesłania wiadomości tekstowej SMS zawierającej w swojej treści: prefiks: MILA (pisane dużymi lub małymi literami) oraz numer dowodu Zakupu Promocyjnego. Przykładowa treść SMS-a: "MILA.0001". Poszczególne treści SMS-a muszą być oddzielone spacją lub kropką. SMS należy przesłać na numer: 4321. Koszt przesłania SMS-a taryfikowana jest zgodnie z cennikiem operatora obsługującego Uczestnika. Opłata za wysyłkę SMS jest pobierana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Loterii jest prawidłowe czy nie. Koszt przesłania SMS-a ponosi Uczestnik. W jednym SMS-ie można przesłać tylko jeden numer dowodu Zakupu promocyjnego. W przypadku, gdy w treści SMS Uczestnik wpisze więcej niż jeden numer dowodu zakupu, wówczas w Loterii pod uwagę będzie brany wyłącznie numer dowodu wpisany jako pierwszy w kolejności. SMS należy przesłać przy użyciu telefonu. W Loterii nie będą uwzględniane SMS-y przesyłane za pomocą Internetu lub z użyciem programów lub robotów komputerowych. Przesłanie Zgłoszenia jest potwierdzane SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane Zgłoszenie. Koszt przesłania SMS-a zwrotnego ponosi Organizator. Treści SMS-ów zwrotnych:

- Zgłoszenie prawidłowe: "Zgloszenie poprawne.Zachowaj dowod zakupu! Org:Justpoint sp. z o.o.Loteria dla osob pow.18 lat.Reg.: www.loteriamila.pl Koszt SMS zgodny z cennikiem operatora".

- Zgłoszenie nieprawidłowe (błędna treść, wysłanie Zgłoszenia po lub przed terminem wskazanym w pkt 12 Regulaminu): "Blad zgloszenia.Powinno brzmieć: MILA.nr paragonu Org:Justpoint sp.z o.o.Loteria dla osob pow.18 lat.Reg.: loteriamila.pl Koszt SMS zgodny z cennikiem operatora".

lub

b. podania na stronie internetowej www.loteriamila.pl następujących danych: swojego numeru telefonu oraz numeru dowodu Zakupu promocyjnego. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany wpisać kod CAPTCHA oraz potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem Loterii oraz, że ma ukończone 18 lat oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach określonych w pkt 8 Regulaminu poprzez kliknięcie stosowanych ikonek. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w systemie zostanie potwierdzone komunikatem wyświetlonym na stronie bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.

15. Uczestnik może wysłać Zgłoszenie w trakcie dowolnego Etapu.

16. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy dokonać kolejnego Zakupu promocyjnego. Dokonanie Zakupu promocyjnego upoważnia Uczestnika do zarejestrowania jednego Zgłoszenia w Loterii (za pomocą SMS lub strony www.loteriamila.pl). W przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego Zakupu promocyjnego za kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 35 zł brutto, wówczas Uczestnik ma prawo dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia. Jeden dowód Zakupu promocyjnego może być zgłoszony w Loterii wyłącznie jeden raz.

17. W Loterii nie są uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Wyłącznie Zgłoszenia zgodne z formatem określonym w pkt 14 a oraz b Regulaminu są brane pod uwagę w Loterii. Każde ze Zgłoszeń jest rejestrowane przez Organizatora w systemie rejestracji Zgłoszeń po jego dokonaniu. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w ww. systemie.

NAGRODY

18. Do rozlosowania w Loterii przewidziane są nagrody o łącznej wartości zł brutto:

a. nagroda I stopnia o łącznej wartości 70.111,00 zł brutto w postaci: samochodu marki ŠKODA Rapid Spaceback Ambition o wartości 63.100,00 zł brutto oraz dodatkowej kwoty pieniężnej w wysokości 7.011,00 zł przeznaczonej na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Loterii,

b. nagroda II stopnia w postaci smartfona Sony Xperia E5 o wartości 900,00 zł brutto - 40 nagród o łącznej wartości 36.000,00 zł brutto,

c. nagroda III stopnia w postaci zestawu noży GERLACH Smart White o wartości 149,00 zł brutto - 200 nagród o łącznej wartości 29.800,00 zł brutto,

d. nagroda IV stopnia w postaci "bonu na Twoje urodziny" - bonu zakupowego do realizacji w sklepach MILA o wartości 50,00 zł brutto - 2.000 nagród o łącznej wartości 100.000,00 zł brutto.

19. Łączna wartość wszystkich nagród przewidzianych w Loterii wynosi 235.911,00 zł brutto.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD

20. W Loterii odbywają się cztery losowania etapowe oraz jedno losowanie główne. Wszystkie losowania odbywają się w siedzibie Organizatora po nadzorem Komisji, o której mowa w pkt 55 Regulaminu.

21. Losowanie nagród II-IV stopnia odbywa się w następujący sposób: do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania (umieszczonego według kolejności rejestracji Zgłoszeń w systemie), przypisywana jest (w programie Excel) liczba porządkowa. Liczby porządkowe są równe liczbie Zgłoszeń dopuszczonych do danego losowania (zwane dalej "Liczbami Porządkowymi"). Organizator przygotowuje odpowiednią liczbę losów - losy zawierają Liczby Porządkowe przypisane do danego Uczestnika uprawnionego do danego losowania. Losowanie nagród odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów przez osobę wybraną przez Komisję Loterii, o której mowa w pkt 55 Regulaminu. Losowanie nagród I stopnia odbywa się w następujący sposób: do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do losowania (umieszczonego według kolejności rejestracji Zgłoszeń w systemie), przypisywana jest (w programie Excel) Liczba Porządkowa. Liczby Porządkowe będą równe liczbie Zgłoszeń dopuszczonych do danego losowania. Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowanie nagrody odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów cyframi. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie danej cyfry, po wylosowaniu której okaże się, że dana kombinacja tworzy Liczbę Porządkową, która nie występuje na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania, jest powtarzana do momentu jej wylosowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, w takim wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb Porządkowych wraz z końcówką 47). Losowania są prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej znajdującej się na liście udziałów uprawnionych do danego losowania.

22. Losowania etapowe odbywają się w dniach:

a. 27.01.2017 roku spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w I Etapie Loterii,

b. 03.02.2017 roku spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w II Etapie Loterii,

c. 10.02.2017 roku spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w III Etapie Loterii,

d. 17.02.2017 roku spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w IV Etapie Loterii.

Podczas każdego powyższego losowania są losowane nagrody: 10 nagród II stopnia, następnie 50 nagród III stopnia oraz jako ostatnie 500 nagród IV stopnia.

23. Losowanie główne odbywa się w dniu 17.02.2017 roku bezpośrednio po zakończeniu losowania etapowego. Podczas losowania głównego jest losowana nagroda I stopnia. Nagroda losowana jest spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w I, II, III oraz IV Etapie Loterii. W losowaniu głównym biorą również udział Zgłoszenia wylosowane w losowaniach etapowych.

24. Podczas losowania, na każdą z losowanych nagród są losowane dwa Zgłoszenia: jedno zwycięskie Zgłoszenie oraz jedno Zgłoszenie rezerwowe. Zgłoszenia są umieszczane na liście wyników losowania. W pierwszej kolejności są losowane zwycięskie Zgłoszenia, jako drugie Zgłoszenia rezerwowe.

25. Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w pkt 27-44 Regulaminu.

26. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę II lub III lub IV stopnia w danym etapie Loterii (na jeden numer telefonu, z którego wysłano Zgłoszenie SMS lub który wpisano w Zgłoszeniu na stronie www może przypadać tylko jedna nagroda II lub III lub IV stopnia w danym etapie Loterii). Jedno Zgłoszenie może być wylosowane w losowaniu etapowym i głównym wyłącznie jeden raz.

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY I ORAZ II STOPNIA, POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

27. W ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia losowania pod wylosowane zwycięskie numery, z których dokonano zwycięskich Zgłoszeń za pomocą wiadomości SMS lub które podano w wylosowanych zwycięskich Zgłoszeniach dokonanych za pomocą strony www.loteriamila.pl dzwonią osoby wyznaczone przez Organizatora z informacją o wygranej nagrodzie i trybie jej odbioru.

28. Organizator podejmuje maksymalnie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, którego Zgłoszenie zostało wylosowane do nagrody w Loterii. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenie, przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, blokada połączeń z numerami zastrzeżonymi). Dwie próby połączenia z weryfikowanym Uczestnikiem wykonywane są w danym dniu, a trzecia próba w dniu kolejnym w godzinach od 8:00 do 18:00. Rozmowy z weryfikowanymi Uczestnikami są nagrywane w celach dowodowych.

29. Uczestnik, który odbierze połączenie telefoniczne jest informowany o tym, że jego Zgłoszenie zostało wylosowane do nagrody w Loterii, ale aby móc odebrać nagrodę, Organizator musi dokonać weryfikacji czy osoba, do której zadzwoniono jest faktycznie Uczestnikiem, który dokonał prawidłowego Zgłoszenia. Uczestnik jest zobowiązany wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy. Po wyrażeniu ww. zgody przez Uczestnika, następuje dalsza procedura weryfikacji. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie wyrazi ww. zgody, wówczas traci prawo do nagrody, a połączenie telefoniczne zostanie zakończone. Po wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy, Uczestnik zostanie poproszony o:

a. potwierdzenie uczestnictwa w Loterii,

b. potwierdzenie ukończenia 18 lat,

c. potwierdzenie, ze posiadają dowód Zakupu promocyjnego o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wylosowanym Zgłoszeniu,

d. potwierdzenia, że nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii określonych w pkt 10 Regulaminu,

e. przesłanie na adres e-mail podany podczas rozmowy telefonicznej (loteria@loteriamila.pl):

· imienia, nazwiska, miejscowości a także w przypadku nagrody I stopnia swoich danych adresowych (adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym), numeru i serii dokumentu tożsamości oraz numeru PESEL,

· kopii dowodu Zakupu promocyjnego (skan lub zdjęcie), którego numer wpisany jest w treści wylosowanego Zgłoszenia,

· w przypadku nagród II stopnia wskazanie Sklepu, w którym Uczestnik odbierze nagrodę.

30. Uczestnik, który jest weryfikowany jest zobowiązany przesłać wymagane wyżej dane oraz skan lub zdjęcie dowodu Zakupu promocyjnego pocztą mailową na adres podany podczas rozmowy telefonicznej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pod podany adres e-mail.

31. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do prawidłowości przesłanej kopii dowodu Zakupu promocyjnego, Organizator ma prawo żądać przesłania oryginału dowodu Zakupu promocyjnego przesyłką pocztową lub kurierską. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać przesłania wszystkich dowodów Zakupów promocyjnych dotyczących wszystkich przesłanych przez Uczestnika Zgłoszeń w Loterii, których numery są tożsame z numerami podanymi w Zgłoszeniach. Organizator może postawić takie żądanie telefonicznie (w sposób określony w pkt 28 Regulaminu) w ciągu 2 dni roboczych od ostatecznego dnia wpływu wiadomości e-mail zawierającej skan lub zdjęcie wątpliwego dowodu Zakupu promocyjnego. W takim przypadku weryfikowany Uczestnik jest zobowiązana przesłać wymagane dokumenty pocztą lub przesyłką kurierską na adres podany w żądaniu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia. Nieodebranie połączenia telefonicznego oraz niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą prawa do nagrody.

32. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie spełnia warunku określonego w pkt 29-31 Regulaminu lub próby połączeń są nieudane, wówczas traci on prawo do nagrody, które przechodzi na Uczestnika, którego Zgłoszenie jest wylosowane jako Zgłoszenie rezerwowe.

33. Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie rezerwowe jest powiadamiany telefonicznie zgodnie z trybem pkt 27-28 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że powiadomienie odbywa się w ciągu 2 dni roboczych liczonych od:

a. dnia, w którym okaże się, że poprzednio weryfikowany Uczestnik nie posiada prawidłowego dowodu Zakupu promocyjnego, lub

b. ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć przesyłka lub wiadomość e-mail z danymi poprzednio weryfikowanego Uczestnika oraz z prawidłowym dowodem Zakupu promocyjnego,

c. dnia, w którym nie powiodła się ostatnia próba połączenia telefonicznego z weryfikowanym Uczestnikiem,

d. dnia, w który Uczestnik nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w pkt 29 Regulaminu.

34. Weryfikacja Zgłoszeń wylosowanych jako Zgłoszenia rezerwowe przebiega zgodnie z procedurą określoną w pkt 28-31 Regulaminu.

35. Laureat nagrody I stopnia jest powiadamiany o nabyciu prawa do nagrody telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia jego weryfikacji, jednak nie później niż do dnia 18.04.2017 roku.

Podczas rozmowy jest podawany dokładny termin (przedział czasowy min 7 dni), w którym Laureat musi odebrać nagrodę.

36. Do Laureata nagrody II stopnia jest wysyłana bezpłatna dla Uczestnika wiadomość SMS z informacją o możliwości odbioru nagrody w wybranym Sklepie. Ponadto wiadomość SMS zawiera informacje o terminie odbioru nagrody oraz o konieczności okazania podczas odbioru nagrody wiadomości SMS zawierającej hasło oraz oryginału dowodu Zakupu promocyjnego zawierającego numer tożsamy z numerem przesyłanym w zwycięskim Zgłoszeniu. Wiadomość SMS jest wysyłana w ciągu 12 dni kalendarzowych od zakończenia weryfikacji danego Uczestnika (ostatecznego dnia wpływu przesyłki mailowej lub pocztowej/kurierskiej, o której mowa w pkt 30 i 31 Regulaminu), jednak nie później niż do dnia:

a. 04.04.2017 roku w przypadku Laureatów Etapu I,

b. 11.04.2017 roku w przypadku Laureatów Etapu II,

c. 18.04.2017 roku w przypadku Laureatów Etapu III,

d. 25.04.2017 roku w przypadku Laureatów Etapu IV.

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY III ORAZ IV STOPNIA, POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

37. W ciągu 5 dni kalendarzowych od daty danego losowania do Laureatów nagród III i IV stopnia jest wysyłana bezpłatna dla Uczestnika wiadomość SMS z informacją o wygranej nagrodzie, indywidualnym hasłem oraz o konieczności spełnienia warunków określonych w pkt 38 Regulaminu. Wiadomość SMS jest wysłana pod wylosowane numery, z których dokonano zwycięskich Zgłoszeń za pomocą wiadomości SMS lub które podano w wylosowanych Zgłoszeniach dokonanych za pomocą strony www.loteriamila.pl.

38. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu kolejnych 5 dni od daty wysyłki SMS dokonać zalogowania na stronie www.loteriamila.pl podając numer telefonu, z którego dokonał zwycięskiego Zgłoszenia oraz hasło podane w powiadomieniu. Po zalogowaniu Uczestnik jest zobowiązany wypełnić formularz Laureata:

a. potwierdzić, że ma ukończone 18 lat poprzez kliknięcie stosowanej ikonki,

b. potwierdzić, że nie należy do grona osób wyłączonych wskazanych w pkt 10 Regulaminu poprzez kliknięcie stosowanej ikonki,

c. podać imię, nazwisko i miejscowość,

d. wskazać Sklep, w którym Uczestnik odbierze nagrodę (spośród Sklepów z rozwijanej listy),

e. podać miesiąc swoich urodzin w przypadku Laureatów nagrody IV stopnia,

f. wpisać kod CAPTCHA podany w formularzu,

g. zatwierdzić ww. dane za pomocą przycisku "Wyślij".

39. Niespełnienie warunku określonego w pkt 38 Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody i możliwością ponownego logowania. W takim przypadku, o nagrodzie zostanie poinformowany Uczestnik, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako rezerwowe.

40. Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie rezerwowe jest powiadamiany za pomocą wiadomości SMS zgodnie z trybem pkt 37 Regulaminu w ciągu 2 dni roboczych liczonych od ostatecznego dnia, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik powinien spełnić warunek pkt 38 Regulaminu.

41. Weryfikacja Zgłoszeń wylosowanych jako Zgłoszenia rezerwowe będzie przebiegała zgodnie z procedurą określoną w pkt 37-40 Regulaminu.

42. Uczestnicy, którzy spełnili warunki pkt 38 Regulaminu otrzymają bezpłatną dla Uczestnika wiadomość SMS z informacją o możliwości odbioru nagrody w wybranym Sklepie. Ponadto wiadomość SMS zawierać będzie informacje o terminie odbioru nagrody oraz o konieczności okazania podczas odbioru nagrody: wiadomości SMS zawierającej hasło oraz oryginału dowodu Zakupu promocyjnego zawierającego numer tożsamy z numerem przesyłanym w zwycięskim Zgłoszeniu. Wiadomość SMS zostanie wysłana w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia weryfikacji danego Uczestnika (ostatniego dnia, w którym Uczestnik powinien spełnić warunki pkt 38 Regulaminu), jednak nie później niż do dnia:

a. 27.02.2017 roku w przypadku Laureatów Etapu I,

b. 06.03.2017 roku w przypadku Laureatów Etapu II,

c. 13.03.2017 roku w przypadku Laureatów Etapu III,

d. 20.03.2017 roku w przypadku Laureatów Etapu IV.

OGÓLNE ZASADY WERYFIKACJI PRAWA DO NAGRODY I - IV STOPNIA

43. Procedura weryfikacyjna prawa do nagród I - IV stopnia zakończy się najpóźniej w dniu 13.04.2017 roku.

44. Laureat Loterii utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:

a. nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub

c. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody; lub

d. nie spełni warunku pkt 38 Regulaminu (w przypadku nagród III i IV stopnia); lub

e. nie prześle/okaże dowodu Zakupu promocyjnego; lub

f. przesłany/okazany dowód Zakupu promocyjnego, będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub

g. przesłany/okazany dowód Zakupu promocyjnego, będzie zawierał inny numer, niż w treści wylosowanego Zgłoszenia; lub

h. przesłany/okazany dowód Zakupu promocyjnego, nie będzie spełniał warunków określonych w pkt 12 a Regulaminu; lub

i. przesłany/okazany dowód Zakupu promocyjnego będzie miał późniejszą datę niż data przesłania Zgłoszenia przez Uczestnika; lub

j. nie prześle (na dodatkowe żądanie Organizatora) dowodów Zakupów promocyjnych dotyczących wszystkich Zgłoszeń w Loterii, których numery są tożsame z numerami oddanymi w tych Zgłoszeniach (w przypadku nagród I i II stopnia).

OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD

45. Wyniki Loterii (w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości Laureatów) dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.loteriamila.pl bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji Zwycięzców wszystkich etapów do dnia 26.04.2017 roku.

46. Nagroda I stopnia jest wydawana w Sklepie, w którym Uczestnik dokonał zwycięskiego Zakupu promocyjnego, po telefonicznym ustaleniu terminu przez Laureata i Organizatora, jednak nie później niż do dnia 09.05.2017 roku.

47. Nagrody III oraz IV stopnia są wydawane w Sklepach wskazanych przez Laureatów do dnia 20.04.2017 roku.

48. Nagrody II stopnia wydawane są w Sklepach wskazanych przez Laureatów do dnia 09.05.2017 roku.

49. Nagrody II-IV stopnia wydawane są za okazaniem dowodu Zakupu promocyjnego zawierającego numer tożsamy z numerem przesyłanym w zwycięskim Zgłoszeniu oraz podaniem indywidualnego hasła, jakie otrzymał Laureat w wiadomości SMS. Pracownik Sklepu wydający nagrodę oznacza dowód Zakupu promocyjnego, na podstawie, którego wydano nagrodę. Oznaczony przez pracownika Sklepu dowód Zakupu promocyjnego nie uprawnia do odbioru nagrody.

50. Urodzinowe bony zakupowe można realizować w Sklepach w miesiącu wskazanym przez Zwycięzcę (najpóźniej w roku 2018). Miesiąc realizacji będzie wpisany na bonie.

51. Laureaci są zobowiązani pisemnie pokwitować odbiór nagrody.

52. Nieodebranie nagród przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

53. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

54. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

55. Organizator powołuje jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Loterii komisja (zwana dalej "Komisją"), działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii. Członkowie Komisji nie są zobowiązani do posiadania świadectw zawodowych.

56. Osoby wykonujące czynności opisane w Regulaminie, a w szczególności osoby wydające nagrody, przeprowadzające weryfikacje prawa do nagrody, przyjmujące Zgłoszenia nie są zobowiązane do posiadania świadectw zawodowych.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

57. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 18.05.2017 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki.

58. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na kopercie "Reklamacja - Loteria Urodzinowa MILA". Dopisek nie jest obowiązkowy.

59. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

60. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 20.06.2017 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego Uczestnika o wyniku reklamacji).

61. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

62. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

63. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

64. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią są rozstrzygane przez sąd powszechny.

65. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora (w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16:00) i na stronie www.loteriamila.pl. Każdy Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres Organizatora (z dopiskiem "REGULAMIN").

66. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

67. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenia o wysokości wygranej z zachowaniem procedur i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471).